Exempel: Får man hetsa mot svenskar?

Jag läste om den grova misshandeln i Södertälje där ett stort invandrargäng gett sig på två oskyldiga svenskor och skrikit ”svennehora” åt dem. Hur kommer det sig att invandrare aldrig polisanmäls eller döms för hets mot folkgrupp mot svenskar? På min skola har jag hört liknande tillmälen flera gånger men det har aldrig hänt någonting. Det står ju klart och tydligt i lagen att den gäller ”missaktning för folkgrupp”, och vi svenskar är ju också en folkgrupp. Varför döms då inte invandrare som hetsar mot svenskar? Jag har fått lära mig att alla ska vara lika inför lagen men jag tycker inte så verkar vara fallet här? Detta är väl skyddat i grundlagen, om jag inte missminner mig ordentligt? Rätta mig gärna om jag har fel. Tack för din hjälp. /Jimmy

Hej, Jimmy!

Det stämmer att ingen har dömts för ”hets mot svenskar”. Det beror på att svenskar inte räknas som folkgrupp enligt 16 kap 8 § BrB, lagen om hets mot folkgrupp. Detta står inte uttryckligen i lagtexten, men som jurist måste man även titta i förarbetena, rättspraxis osv. för att förstå en viss lag och dess syfte. Paragraferna är inte allt. Och det finns viss praxis som besvarar den här frågan.

Den 31 mars 2003 publicerades en artikel i tidningen Mitt i Södermalm där författaren uttryckte tydlig missaktning mot svenskar. Artikeln hade rubriken ”Ursvenskar de mest enfaldiga jag mött” och i texten kunde man bland annat läsa att ”ursvenskar är de mest tråkiga, enfaldiga, elaka och korkade människor som jag har träffat”. Artikeln polisanmäldes för hets mot folkgrupp och anmälan lämnades till Justitiekanslern, som är ensam åklagare när det gäller tryckfrihetsbrott. JK avfärdade dock anmälan med följande motivering:

”För innehållet i en tidning svarar den ansvarige utgivaren. En enskild person som lämnar ett meddelande till en journalist eller annan företrädare för en tidning m.m. är i princip inte ansvarig för vad som skrivs i tidningen enligt den meddelarfrihetsreglering som råder, jfr 1 kap. 1 § tredje stycket och 7 kap. 3 § TF. Jag prövar anmälan med dessa utgångspunkter.

Det tryckfrihetsbrott som skulle kunna komma i fråga här är hets mot folkgrupp. Tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp innefattar att någon i t.ex. en tidning hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning (7 kap. 4 § 11 TF och 16 kap. 8 § brottsbalken).

Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet. Redan på grund av vad som nu har sagts kan innehållet i insändaren inte anses utgöra hets mot folkgrupp. Jag vidtar därför ingen åtgärd med anledning av anmälan.

(JK, diarienummer 3217-03-30)

Det krävs alltså en lagändring för att svenskar skall ses som folkgrupp enligt 16 kap 8 § BrB. Idag verkar det inte gå att döma någon för hets mot svenskar.

Kommentera