Fördjupningsuppgift jag gjorde i idéhistoria begränsad till 2.200 ord.

Invandringen har länge varit en fråga i Sverige. På 1970-talet omformades invandringspolitiken från assimilation, till att ”mångkultur, öppenhet och integration blev nya honnörsord”, som idéhistoriker Ulla Ekström von Essen uttrycker det.(1) Men har debatten förändrats efter asylvågen som eskalerade hösten 2015? Det är min fråga. Det året kom det 163.000 asylansökningar, dubbelt så många som under Balkankriget 1992.(2) Bakgrunden till asylströmmen var konflikten i Syrien.

Jag kommer fokusera på den partipolitiska debatten. Detta är idéhistoriskt intressant av flera anledningar. Dels handlar invandringsfrågan om olika politiska idéer och värderingar, som också kan vara motstridiga. Dels kan den politiska debatten spegla den samtida tidsandan och vilka idémässiga aspekter på frågan som står i fokus och som vid tidpunkten är gångbara.

Idéhistoria handlar om hur världsbild och idéer förändras. Svante Nordin påpekar att den inte talar om för oss vart vi ska gå, men berättar hur vi hamnade där. Han kallar det en sorts vägledning. ”Det blir lättare att orientera när man vet var på kartan man befinner sig”, skriver han.(3) Dessutom menar han att just svensk idéhistoria fokuserat på den nationella identiteten, varför invandring blir ett extra relevant ämne, eftersom frågan och politiken kring den kan förändra den svenska identiteten.(4)

Då utrymmet i fördjupningsuppgiften är väldigt begränsat kommer jag avgränsa min frågeställning till att undersöka uttalanden och debattinlägg från riksdagspartiledare före och efter år 2015. Jag har således valt bort den bredare debatten, likaså vad andra partimedlemmar sagt. Jag har valt ut stora partiledardebatter i ledande mediekanaler och försökt ta med viktiga uttalanden från partiledare som framhävts i media, för att på bästa sätt skildra debatten. Jag lägger extra fokus på större och/eller inflytelserika partier i frågan, så som Socialdemokraterna och Moderaterna. Sverigedemokraterna har jag minimerat, eftersom det varit ett så relativt tydligt parti i frågan. Men även om utrymmet är begränsat vill jag ändå försöka måla en så omfångsrik bild som möjligt. Då flyktingströmmen har skett i relativ nära anslutning till två riksdagsval, 2014 och 2018, delar jag in uppgiften utifrån detta.

Fråga: Hur har invandringsdebatten förändrats efter flyktingströmmen 2015?

Undersökning

Inför riksdagsvalet 2014

I partiledardebatten i TV4 den 11 september 2014 klargjorde dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt att hans Alliansregering hade säkerställt att Sverige kanske är ”det mest öppna och liberala landet i den utvecklade världen”. Han var stolt över en generös invandringspolitik och förklarade att frågan i grunden handlar om värderingar, om vilket land man vill leva i.(5)

I samma debatt klargjorde Kristdemokraternas dåvarande partiledare Göran Hägglund att Sverige inte hade fungerat lika bra utan alla invandrare som bidrar till det ”fantastiska land” som Sverige enligt honom blivit. ”Det finns ingen anledning att vara rädd för den här utvecklingen”, sade han.(6)

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson sade att han är för en begränsad invandring, på en nivå som kan hanteras. Han menade att Reinfeldt infört Västvärldens ”mest extrema invandringspolitik” och att det var grunden till landets problem. Han ville att invandringen skulle ligga på en nivå så att de som kommer hit inte hamnar i utanförskap utan kan bli en del av det svenska samhället.(7)

Centerledaren Annie Lööf ansåg att invandringsdebatten skulle fokusera på att människor flyr från krig. ”1,6 promille knackar på Sveriges dörr… Då ska vi öppna den, tycker jag…invandring berikar Sverige, för det gör det ju”, förklarade hon.(8)

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven klargjorde att han inte känner någon rädsla inför invandringen. Han menade visserligen att Sverige ”håller på att gå sönder”, men påpekade att ”det har absolut inte med invandringen att göra”. Vid denna tidpunkt hade kriget i Syrien pågått i flera år, och Löfvens ståndpunkt var att människor flyr för sina liv och att Sverige därför måste se till att ta emot dem. ”En mycket, mycket stor fördel för Sverige”, sade han generellt om invandring.(9)

Statsministerns inställning fram till valet 2014

”Öppna era hjärtan” var det tal som Fredrik Reinfeldt höll sommaren 2014, innan riksdagsvalet i september. Där uppmärksammade han höga kostnader för asylpolitiken, men uppmanade ändå svenskarna att öppna sina hjärtan samt visa tålamod och tolerans. Enligt Reinfeldt skulle invandringen rentav bli så dyr att han i princip inte ville utlova några andra satsningar: ”Vi lovar inte nära nog någonting i den här valrörelsen för det kommer inte finnas utrymme för det”.(10) I december 2014 upprepade Reinfeldt återigen att invandringspolitiken handlar om värderingar, och vad man vill att Sverige ska vara för land. I samband med att nyval hotade Sverige, förklarade han i TV4 att: ”Det är ett vägval om vilket land Sverige ska vara. Är det ett land som ägs av de som har bott här i tre eller fyra generationer, eller är Sverige vad människor som kommer hit mitt i livet gör det till att vara och utvecklar det till, och för mig är det självklart att det ska vara det senare.”(11)

Efter Reinfeldts sommartal angreps han av Stefan Löfven, som menade att Sverige visst hade råd. ”Det går inte att säga att vi klarar si och så mycket. Vad vi säger är att det går att hantera. Vi har en statsbudget på 1 000 miljarder kronor, det är klart att det finns medel”, förklarade han.(12) Löfven hade också året innan, när Reinfeldts migrationsminister Tobias Billström (M) pratat ”volymer” i asylmottagandet, kallat det för ”oanständigt” att tala så om människor på flykt.(13)

Mellan riksdagsvalen 2014-2018

I december 2014 ville Göran Hägglund ha sänkta bidrag till nyanlända, för att bättre kunna hantera problem med asylmottagandet, men förespråkade samtidigt öppenhet och generositet.(14) I maj 2015 ville Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna införa tillfälliga uppehållstillstånd. Syftet var en förbättrad integration, enligt dåvarande M-ledaren Anna Kinberg Batra. ”Just nu saknar jag Fredrik Reinfeldt”, svarade V-ledaren Jonas Sjöstedt kritiskt, och syftade på Reinfeldts liberala hållning. Jimmie Åkesson var positiv och menade att partierna börjat anpassa sig till en invandringskritisk opinion. Löfven, som blivit statsminister och bildat regering, var negativ och sade om tillfälliga uppehållstillstånd: ”Nej, det är inte att bygga osäkerhet som är lösningen.”(15)

I ett tal vid en manifestation för flyktingar på Medborgarplatsen i Stockholm den 6 september 2015 förklarade Stefan Löfven att asylfrågan handlade om värderingar: ”Nu måste vi återigen bestämma vilket Europa vi ska vara… Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor.”(16)

I november 2015 ville Löfven dock införa tillfälliga uppehållstillstånd. Statsministern ansåg att situationen hade blivit ohållbar och påpekade att ”Det smärtar mig att Sverige inte kan ta emot asylsökande på den höga nivå vi gör idag”. Det uttalade syftet med ändringarna var att ”skapa andrum” för landets asylmottagande och enligt Löfven behövde andra länder ta emot asylsökare.(17) Dåvarande klimat- och miljöminister och MP-språkröret Åsa Romson grät när beslutet presenterades. Även Löfven sade att det hade varit ett svårt beslut att fatta.

I april 2018 anklagade Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt statsminister Stefan Löfven för att ha anammat SD:s retorik. Detta sedan Löfven uttryckt åsikten att det är orimligt att det årligen kommer tusentals personer till Sverige för att göra jobb som redan arbetslösa här kan göra.(18)

I februari 2018 ville Annie Lööf inte ha något tak för asylinvandringen.(19) I augusti fokuserade Centerpartiet på att invandrare ska få söka asyl, men att flyktingar får lån i stället för direkt rätt till alla välfärdsförmåner.(20) Samma månad menade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor att mångkulturalism är fel väg att gå. Lööf ville samtidigt värna asylrätten och se familjeåterförening för flyktingar.(21) I partiledardebatten i Expressen samma månad förklarade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att invandringen är en fråga som politikerna aldrig riktigt tänkt igenom. Han betonade att Sverige visserligen ska ta ett delansvar för världen, men att svenska politiker samtidigt måste ta det ”fulla ansvaret för hur det går i Sverige”. Han krävde en stram migrationspolitik under lång tid framöver på grund av misslyckad integration. ”Om vi inte gör något åt det kommer vårt samhälle gå sönder”, sade han.(22) Dagar innan riksdagsvalet i september kallade Kristersson integrationen för en ”ödesfråga”.(23) Ebba Busch Thor talade om att de som kommer till Sverige ska anstränga sig för att bli svenska, och att de ”judisk-kristna värderingar” som enligt henne byggt den västerländska världen, ska vidmakthållas. Sverige ska enligt henne vara tydligt med detta.(24)

Statsministerns inställning fram till valet 2018

Innan riksdagsvalet 2018 klargjorde Stefan Löfven att Sveriges invandringspolitik skulle vara fortsatt restriktiv. I maj förklarade han bokstavligen att Sverige hade tagit emot för många flyktingar de senaste åren. Människor med asylskäl skulle fortfarande få stanna, men övriga skulle lämna landet. Statsministerns inställning var att Sverige inte skulle behöva ta emot fler människor än andra länder. ”Sverige kan inte ta ett oproportionerligt ansvar”, sade han bestämt.(25)

Efter riksdagsvalet 2018

Ända sedan Stefan Löfvens regering i november 2015 presenterade tillfälliga uppehållstillstånd har dessa regler förlängts, så sent som i april 2019. I och med regeringsuppgörelsen mellan S, MP, C och L i januari 2019, ska dock flyktingar få rätt till familjeåterförening. Dessa generösa regler var Centerpartiets krav i uppgörelsen, vilket Socialdemokraterna förmåddes godta.(26)

Ebba Busch Thor har upprepat att judisk-kristna värderingar ska ha en särställning i Sverige, samtidigt som hon öppnat för samarbete med SD.(27) Samtidigt sade hon i maj 2019 ja till regeringens generösare invandringspolitik.(28) Ulf Kristersson har förnyat kravet på en stram invandring. I februari 2019 kallade Moderatledaren på nytt integrationen för landets ödesfråga, och om Sverige inte blev bättre på detta än man hittills varit ”kommer det att gå riktigt illa”.(29) I april 2019 tillsatte Kristersson en så kallad integrationskommission och sade att integrationen är landets ”enskilt största ödesfråga”. Då, på DN Debatt, skrev han att invandrare ska anpassa sig till Sverige:

Det har länge tvärtom funnits en bärande idé att integration handlar om en ”process från två håll”, där invandrare och infödda ska integreras i ett nytt multikulturellt samhälle. Den ansatsen har varit förrädisk och felaktig.(30)

Analys: En skiftande debatt

Man kan se en viss förflyttning i frågan, inte minst hos Moderaterna. Det som dominerar är inte lika mycket idéer om att Sverige utifrån värderingar ska vara öppet för invandring oavsett följder. Det som blivit viktigare är idéer kring ansvarstagande, både att politiker ska föra stramare invandring, men även att invandrare i större uträckning ska anpassa sig till Sverige och svenska värderingar.

Särskilt tydligt blir skillnaden mellan Moderaterna under Fredrik Reinfeldt respektive Ulf Kristersson. Reinfeldt förespråkade att svenskarna skulle ”öppna sina hjärtan” även om det var tufft och oavsett om det blev så dyrt att landet, enligt honom, inte hade råd med andra satsningar. Detta medan Kristersson kraftfullt pratar om att invandringen måste stramas åt, annars kommer det gå ”riktigt illa”. Man kan tolka hans inlägg i DN Debatt som en dödförklaring av det ”multikulturella”. Om så är fallet, kan man tala om ett paradigmskifte i Sverige, i synnerhet om politiken får genomslag. Mångkultur har som sagt varit huvudspåret i svensk invandringspolitik sedan 1970-talet. Men inom M kan man nog redan tala om ett paradigmskifte, åtminstone retoriskt från Reinfeldt till Kristersson. Detta kan även säga något om samhällets tidsanda. För om det inte vore gångbart att uttala sig som Moderatledaren gör, skulle han kanske inte göra det.

Kristdemokraternas retorik kan också blivit något tuffare, även om partiledaren sagt ja till senaste regeringens generösare invandringspolitik. Denna politik med familjeåterförening drevs fram av Centerpartiet. Centern är dock inte kravlöst, utan har förespråkat sådant som lån i stället för bidrag till nyanlända invandrare. Socialdemokraterna intar en något vankelmodig ställning. Partiet har uppenbarligen försökt driva en mer restriktiv invandringspolitik jämfört med 2015, men har alltså genom regeringsuppgörelsen i januari 2019 förmåtts till generösare regler. 2018 anklagades rentav Stefan Löfven av Jonas Sjöstedt för att ha anammat en SD-retorik, vilket dels visar hur känslig frågan är men även svårigheten i att helt förutse debatten. Skillnaden i Löfvens inställning och retorik före och efter de mer restriktiva regler som hans egen regering införde i november 2015 är dock tydlig. Han gick från uppfattningen att Sverige kunde ta emot många, till att det var ohållbart.

Överlag har den politiska debatten kring invandringen förändrats under och efter asylvågen. Den har delvis blivit mer kritisk eller rentav negativ och alarmerande till invandringens konsekvenser. Men inställningen skiftar. Frågan har, även innan flyktingströmmen, varit något tudelad mellan å ena sidan idéer om svenska värderingar och att det är ansvarsfullt med en stram invandring, och å andra sidan värderingar om att Sverige ska vara ett öppet land. Särskilt Moderaterna har, på senare år, förstärkt den förra sidan. Men vad partierna tillhör kan skifta. Moderaterna under Reinfeldt var alltså för öppnare gränser, medan Kristersson märkbart vill minska invandringen under lång tid framöver. Det går inte heller att förenklat dela in debatten i höger eller vänster. Till exempel har Socialdemokraterna från hösten 2015 velat ha en restriktivare politik, samtidigt som ett traditionellt sett mer högerinriktat parti som Centerpartiet förespråkat en generösare.

Avslutningsvis vill jag återknyta till Svante Nordins ord om att idéhistoria inte bestämmer vart man ska gå, men gör det enklare att orientera sig. Genom att blicka tillbaka på invandringsdebatten kan man bättre föregripa hur politiken framöver kommer bedrivas. Detta beroende på vilka idéer som styr. Idéhistoria lär oss förstå sammanhang över tid, och därmed också att bättre förstå framtiden. Nej, den tvingar oss inte att välja en viss väg, men ger oss möjligheten till det.

Noter:

1 Anders Burman, Lena Lennerherd, Sekelslut, Stockholm 2011, s. 104
2 ”Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015”, Migrationsverket 2016-01-01,
http://www.mynewsdesk.com/se/migrationsverket/news/naestan-163-000-maenniskor-soekte-asyl-i-sverige-2015-
153237 (läst 2019-05-17)
3 Svante Nordin, Varför idéhistoria? En ämnesintroduktion för nya studenter, Lund 2018, s. 62
4 Svante Nordin, Varför idéhistoria? En ämnesintroduktion för nya studenter, Lund 2018, s. 66
5 ”Debatt om invandring och integration”, 1:45 min, TV4 Nyheterna/Youtube 2014-09-11, https://youtube.com/watch?
v=FGlby0y2Wu0 (sett 2019-05-17)
6 Ibid, 3:20 min
7 Ibid, 4:00 min
8 Ibid, 6:45 min
9 Ibid, 8:52 min
10 Mats Eriksson, ”Reinfeldt sommartalade i Stockholm”, Sveriges Radio 2014-08-16,
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5939422 (läst 2019-05-17)
11 ”Reinfeldt: Ett vägval vilket land Sverige ska vara”, TV4 Nyheterna 2014-12-14,
https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/reinfeldt-ett-vägval-vilket-land-sverige-ska-vara-3034687 (sett 2019-05-17)
12 Linda Flood, ”Löfvens känga mot Reinfeldt om flyktingar”, Expressen 2014-08-20,
https://www.expressen.se/nyheter/val2014/lofvens-kanga-mot-reinfeldt-om-flyktingar/ (läst 2019-05-18)
13 Niklas Svensson, ”Löfvens kovändning i flyktingpolitiken”, Expressen 2016-03-14,
https://www.expressen.se/nyheter/lofvens-kovandning-i-flyktingpolitiken/ (läst 2019-05-18)
14 Olof Svensson, Josefin Westin, ”KD: Sänk bidrag till de nyanlända”, Aftonbladet 2014-12-04,
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0ErAg0/kd-sank-bidrag-till-de-nyanlanda (läst 2019-05-18)
15 Niklas Svensson, ”Just nu saknar jag Fredrik Reinfeldt”, Expressen 2015-05-10,
https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-saknar-jag-fredrik-reinfeldt/ (läst 2019-05-18)
16 ”Tal av statsminister Stefan Löfven vid manifestationen för flyktingar”, Regeringen 2015-09-05,
https://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/
(läst 2019-05-19)
17 Kerstin Holm, Anna H Svensson, ”Regeringen: Ny lagstiftning för färre asylsökande”, SVT 2015-11-24,
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-utokade-id-kontroller-vid-gransen (läst 2019-05-18)
18 Jonas Sjöstedt, ”Jag tycker att Socialdemokraterna ska fundera över sin retorik. Det påminner lite för mycket som
högern och SD. Hur vore det att istället tala om solidaritet med de som utnyttjas?”, Twitter 2018-04-10,
https://twitter.com/jsjostedt/status/983775609615724544 (läst 2019-05-19)
19 Linette Israelsson, ”Lööf vill inte ha ett tak för invandringen”, Expressen 2018-02-24,
https://www.expressen.se/nyheter/loof-vill-inte-ha-ett-tak-for-invandringen/ (läst 2019-05-19)
20 Matilda Träff, ”Annie Lööf vill dra in på nyanländas välfärd”, Expressen 2018-09-16,
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/integration–invandring/c-har-lagst-migrationsbudget-efter-sd/ (läst
2019-05-19)
21 Phelan Chatterjee, ”KD-ledaren: Mångkulturalism inte rätt väg”, SVT 2018-08-27,
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kd-ledaren-mangkulturalism-inte-ratt-vag (läst 2019-05-19)
22 ”Partiledardebatten 2018”, 1:42:40 min, Expressen TV 2018-08-20, https://www.youtube.com/watch?v=ACKym8lbrk
(sett 2019-05-20)
23 ”Ulf Kristersson: Integrationen är en ödesfråga”, DI/TT 2018-09-04, https://www.di.se/nyheter/ulf-kristerssonintegrationen-
ar-en-odesfraga/ (läst 2019-05-20)
24 Pär Karlsson, Busch Thors krav: ”Måste anstränga sig för att bli svenska”, Aftonbladet 2018-03-02,
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/p6lGdV/busch-thors-krav-maste-anstranga-sig-for-att-bli-svenska
(läst 2019-05-20)
25 Hedda Berglund, Kerstin Holm, ”S vill ha fortsatt restriktiv migrationspolitik”, SVT 2018-05-04,
https://www.svt.se/nyheter/s-vill-ha-fortsatt-restriktiv-migrationspolitik (läst 2019-05-22)
26 ”Regeringen föreslår att den tillfälliga lagen förlängs i två år”, Regeringen 2019-04-11,
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/regeringen-foreslar-att-den-tillfalliga-lagen-forlangs-i-tva-ar/
(läst 2019-05-22); Niklas Svensson, ”Löfven pressas hårt i asyl- frågan – kan tvingas backa”, Expressen 2018-12-07,
https://www.expressen.se/nyheter/lofven-pressas-hart-i-asyl-politiken-kan-tvingas-backa/ (läst 2019-05-22)
27 ”Ebba Busch Thor: Kristendom har en särställning i Sverige”, Dagen 2019-03-28,
https://www.dagen.se/dokument/ebba-busch-thor-kristendom-har-en-sarstallning-i-sverige-1.1456826 (läst 2019-05-
24); Olof Svensson, Pär Karlsson, ”KD:s nya linje: Öppnar för att förhandla med SD”, Aftonbladet 2019-03-21,
www.aftonbladet.se/nyheter/a/1nkW5l/kds-nya-linje-oppnar-for-att-forhandla-med-sd (läst 2019-05-24)
28 Ebba Busch Thor, ”Att rösta nej är inte realistiskt…”, Twitter 2019-05-25,
https://twitter.com/BuschEbba/status/1132000966188896256 (läst 2019-05-26)
29 Nicole Amiri, ”Kristersson hyllar Busch Thor: ”Entusiasm och jävlar anamma”, Expressen 2019-02-26,
https://www.expressen.se/nyheter/kristersson-m-och-s-borde-ta-varandra-i-hand/ (läst 2019-05-24)
30 Ulf Kristersson, ”En integrationskommission ska ta fram genomförbara reformer”, DN Debatt 2019-04-04,
https://www.dn.se/debatt/en-integrationskommission-ska-ta-fram-genomforbara-reformer/ (läst 2019-05-24)

Referenser

Amiri, Nicole, ”Kristersson hyllar Busch Thor: ”Entusiasm och jävlar anamma”, Expressen 2019-02-26, https://www.expressen.se/nyheter/kristersson-m-och-s-borde-ta-varandra-i-hand/ (läst 2019-05-24)

Burman, Anders, Lennerhed, Lena, Sekelslut, Stockholm 2011

Berglund, Hedda, Holm, Kerstin, ”S vill ha fortsatt restriktiv migrationspolitik”, SVT 2018-05-04, https://www.svt.se/nyheter/s-vill-ha-fortsatt-restriktiv-migrationspolitik (läst 2019-05-22)

Busch Thor, Ebba, ”Att rösta nej är inte realistiskt…”, Twitter 2019-05-25, https://twitter.com/BuschEbba/status/1132000966188896256 (läst 2019-05-26)

Chatterjee, Phelan, ”KD-ledaren: Mångkulturalism inte rätt väg”, SVT 2018-08-27, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kd-ledaren-mangkulturalism-inte-ratt-vag (läst 2019-05-19)

Dagen, ”Ebba Busch Thor: Kristendom har en särställning i Sverige”, Dagen 2019-03-28, https://www.dagen.se/dokument/ebba-busch-thor-kristendom-har-en-sarstallning-i-sverige1.1456826 (läst 2019-05-24)

Eriksson, Mats, ”Reinfeldt sommartalade i Stockholm”, Sveriges Radio 2014-08-16, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5939422 (läst 2019-05-17)

Flood, Linda, ”Löfvens känga mot Reinfeldt om flyktingar”, Expressen 2014-08-20, https://www.expressen.se/nyheter/val2014/lofvens-kanga-mot-reinfeldt-om-flyktingar/ (läst 2019-05-18)

Holm, Kerstin, H Svensson, Anna, ”Regeringen: Ny lagstiftning för färre asylsökande”, SVT 2015-11-24, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-utokade-id-kontroller-vid-gransen (läst 2019-05-18)

Israelsson, Linette, ”Lööf vill inte ha ett tak för invandringen”, Expressen 2018-02-24, https://www.expressen.se/nyheter/loof-vill-inte-ha-ett-tak-for-invandringen/ (läst 2019-05-19)

Karlsson, Pär, Busch Thors krav: ”Måste anstränga sig för att bli svenska”, Aftonbladet 2018-03-02, https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/p6lGdV/busch-thors-krav-maste-anstranga-sig-for-att-bli-svenska (läst 2019-05-20)

Kristersson, Ulf, ”En integrationskommission ska ta fram genomförbara reformer”, DN Debatt 2019-04-04, https://www.dn.se/debatt/en-integrationskommission-ska-ta-fram-genomforbara-reformer/ (läst 2019-05-24)

Migrationsverket, ”Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015”, 2016-01-01, http://www.mynewsdesk.com/se/migrationsverket/news/naestan-163-000-maenniskor-soekte-asyl-i-sverige-2015-153237 (läst 2019-05-17)

Nordin, Svante, Varför idéhistoria? En ämnesintroduktion för nya studenter, Lund 2018

Regeringen, ”Regeringen föreslår att den tillfälliga lagen förlängs i två år”, 2019-04-11, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/regeringen-foreslar-att-den-tillfalliga-lagen-forlangs-i-tva-ar/ (läst 2019-05-22)

Regeringen, ”Tal av statsminister Stefan Löfven vid manifestationen för flyktingar”, 2015-09-05, https://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/ (läst 2019-05-19)

Sjöstedt, Jonas, ”Jag tycker att Socialdemokraterna ska fundera över sin retorik. Det påminner lite för mycket som högern och SD. Hur vore det att istället tala om solidaritet med de som utnyttjas?”, Twitter 2018-04-10, https://twitter.com/jsjostedt/status/983775609615724544 (läst 2019-05-19)

Svensson, Niklas, ”Just nu saknar jag Fredrik Reinfeldt”, Expressen 2015-05-10, https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-saknar-jag-fredrik-reinfeldt/ (läst 2019-05-18)

Svensson, Niklas, ”Löfvens kovändning i flyktingpolitiken”, Expressen 2016-03-14, https://www.expressen.se/nyheter/lofvens-kovandning-i-flyktingpolitiken/ (läst 2019-05-18)

Svensson, Niklas, ”Löfven pressas hårt i asyl- frågan – kan tvingas backa”, Expressen 2018-12-07, https://www.expressen.se/nyheter/lofven-pressas-hart-i-asyl-politiken-kan-tvingas-backa/ (läst 2019-05-22)

Svensson, Olof, Karlsson, Pär, ”KD:s nya linje: Öppnar för att förhandla med SD”, Aftonbladet 2019-03-21, www.aftonbladet.se/nyheter/a/1nkW5l/kds-nya-linje-oppnar-for-att-forhandla-med-sd (läst 2019-05-24)

Svensson, Olof, Westin, Josefin, ”KD: Sänk bidrag till de nyanlända”, Aftonbladet 2014-12-04, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0ErAg0/kd-sank-bidrag-till-de-nyanlanda (läst 2019-05-18)

Träff, Matilda, ”Annie Lööf vill dra in på nyanländas välfärd”, Expressen 2018-09-16, https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/integration–invandring/c-har-lagst-migrationsbudget-efter-sd/ (läst 2019-05-19)

TT, ”Ulf Kristersson: Integrationen är en ödesfråga”, DI/TT 2018-09-04, https://www.di.se/nyheter/ulf-kristersson-integrationen-ar-en-odesfraga/ (läst 2019-05-20)

TV4, ”Reinfeldt: Ett vägval vilket land Sverige ska vara”, TV4 Nyheterna 2014-12-14, https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/reinfeldt-ett-vägval-vilket-land-sverige-ska-vara-3034687 (sett 2019-05-17)

TV4, ”Debatt om invandring och integration”, TV4 Nyheterna/Youtube 2014-09-11, https://youtube.com/watch?v=FGlby0y2Wu0 (sett 2019-05-17)