Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Ersätta borttappade jobbnycklar

Hej. Jag tappade, eller blev bestulen på, mina nycklar till min arbetsplats. Detta fick till följd att min arbetsgivare blev tvungen att byta lås, en kostnad på 4200 kronor – som han drog av från min lön! Får man verkligen göra så? Är man som arbetsgivare inte skyldig att ha försäkringar? Tänk om en anställ av misstag har sönder en dator eller tex orsakar stopp i avloppet, då vågar man ju inte jobba! /Susann

Hej!

Enligt 4 kap 1 § skadeståndslagen är en arbetstagare ansvarig för skada som han vållar genom fel eller försummelse i tjänsten ”endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter”.

Med ”fel eller försummelse” menas att arbetstagaren skall ha orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Med ”den skadelidandes intresse” menas att hänsyn skall tas till arbetstagarens behov av att skyddas mot betungande skadeståndsansvar. Om arbetsgivaren har skydd genom försäkring kan arbetstagaren knappat hållas ansvarig. Detsamma torde gälla om arbetsgivaren inte har men borde ha försäkringsskydd.

Med ”synnerliga skäl” åsyftas en presumtion för att arbetstagaren skall slippa skadeståndsansvar.

Lagregeln har även ett så kallat principalansvar, vilket innebär att arbetsgivaren som regel skall svara för skada som hans arbetstagare orsakar.

Huvudprincipen är alltså att en arbetstagare inte skall kunna avkrävas skadeståndsansvar för skada han orsakat i tjänsten.

Richard Langéen • 22 mar-2011


Tidigare artikel

Nyare artikel

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *