Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Utlämning för hets mot folkgrupp

Hej, Jag är svensk medborgare som bor i Danmark(med danskt personnr men inte danskt medborgarskap). Jag är ansvarig för flera hemsidor i Sverige som innehåller systemkritiskt material. Det finns ingen ansvarig utgivare för sidorna Låt oss säga att sidorna hamnar under ”HMF-luppen” och eftersom jag står för servern kan ett eventuellt åtal hamna på mig? Servern är placerade i USA, jag i Danmark, ”brottet” i Sverige. En förundersökning hade med andra ord krävt flera myndigheter i flera länder. Kan min danska adress hjälpa mig från eventuella HMF-åtal eller anser en åklagare att det är värt att placera en europeisk arrestorder mot mig? /Christian

Hej!

Utlämning till Sverige kan ske om du är misstänkt eller tilltalad för brott här i landet.

Utgångspunkten för utlämning till Sverige från annat nordiskt land är de regler som finns i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott.

I förhållande till Danmark och Finland, som är medlemmar i EU, tillämpas i vissa fall de regler som som du nämner om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.

Den förra lagen innebär ett enkelt och snabbt utlämningsförfarande inom Norden genom att myndigheterna samarbetar direkt med varandra utan inblandning av staternas centralmyndigheter och att lokal åklagare själv kan besluta om utlämning i vissa fall.

Ibland inleds ett utlämningsförfarande med att personen i fråga blir internationellt efterlyst. Men en internationell efterlysning kräver att personen är häktad för brott och att personens uppehållsort inte är känd.

Om en person grips i Danmark eller Finland på grund av en svensk internationell efterlysning bestämmer myndigheterna i Danmark resp. Finland vilket förfarande – den nordiska utlämningslagen eller reglerna om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder – som skall tillämpas i det enskilda fallet. Den svenska åklagaren är då bunden av beslutet; se 10 § förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

Men en arresteringsorder får bara utfärdas för brott, för vilket den eftersökte är häktad på sannolika skäl misstänkt för brottet och för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

Danmark och Finland utgår normalt från nordisk utlämning och tillämpar den europeiska arresteringsordern endast för det fall detta innebär att utlämning därigenom förenklas eller underlättas. Den typiskt sett vanligaste situationen när Danmark och Finland tillämpar den europeiska arresteringsordern istället för nordisk utlämning är när det handlar om egna medborgare.

Det bör också påpekas att en utlämning bara bör begäras när det i betraktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårhetsgrad samt övriga omständigheter.

Min slutsats är alltså att du i och för sig kan bli utlämnad, men att det är ett sista medel om du inte självmant infinner dig vid domstol i Sverige.

Däremot har du din hemvist i Danmark och dina hemsidor är placerade i USA. Min slutsats av detta är att brottet har begåtts utom riket, dvs. där du har din hemvist, alltså i Danmark. För att du skall kunna lagföras i Sverige krävs därför 1) att du är svensk medborgare, vilket du är, samt 2) att brottet har dubbel straffbarhet, dvs. att det är olagligt även i Danmark. Detta kan du läsa i 2 kap. 2 § brottsbalken.

Det avgörande, enligt min mening, är alltså om dina hemsidor är olagliga även enligt den danska hetslagstiftningen.

Richard Langéen • 17 mar-2011


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *