Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Måste barn under 15 år vittna?

Min 14-åriga son kan ha blivit inblandad i en rättegång. Men får han verkligen vittne med tanke på hans låga ålder och vad händer om han inte vill? /Eva

Hej!

Enligt 36 kap. 4 § rättegångsbalken skall rätten med hänsyn till omständigheterna pröva om den som är under femton år får höras som vittne. Till grund för bedömningen kan t.ex. ligga hans betydelse för rättegången. Om den minderårige kallas som vittne men vägrar infinna sig kan rätten med stöd av 36 kap. 22 § rättegångsbalken se till att polisen hämtar honom. Dock får en person under femton år aldrig avlägga ed, 36 kap. 13 § rättegångsbalken. En minderårig kan inte heller föreläggas vite, 9 kap. 9 § rättegångsbalken

I ett rättsfall från Svea Hovrätt, RH 2005:25, förklaras bestämmelserna i 36 kap. 4 § enligt följande:

Enligt 36 kap. 4 § rättegångsbalken prövar rätten med hänsyn till omständigheterna, om den som är under 15 år skall få höras som vittne. Bestämmelsen har sin grund i bl.a. att ett hörande av en person under 15 år kan vara till men för denne. Av vikt för rättens prövning är därvid bl.a. betydelsen av de omständigheter om vilka det åberopade vittnet skall yttra sig och det antagliga värdet av vittnets utsaga (Fitger, Rättegångsbalken II, sid. 36:16).

Richard Langéen • 14 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *