Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Kan advokat frånträda uppdrag?

Min fråga är om en offentlig försvarare på eget bevåg kan avsäga sig uppdraget för en klient eller om det bara är klienten eller rätten som kan bestämma om det? /Marianne

Hej!

Detta kan man läsa om i SFS 1963:580 Brev (1963:580) till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet, som i 37 § säger att en advokat ”må icke, där detta strider mot god advokatsed, frånträda mottaget uppdrag”. Beslutet ligger alltså hos advokaten själv men om det strider mot god advokatsed att frånträda uppdraget kan han få en anmärkning eller uteslutas ur Advokatsamfundet.

Det skall också påpekas att en advokat enligt 8 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken i sin verksamhet ”redbart och nitiskt [skall] utföra de uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed”. Exakt vad god advokatsed innebär går att läsa i avgöranden från Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd. Du kan hitta mer information om detta på samfundets hemsida: Vägledande regler om god advokatsed.

Richard Langéen • 2 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *