Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Får polisen undersöka väska?

Vilka regler gäller för om en polisman får undersöka ens väska, t.ex. för alkohol om man är ute på en stadsfestival eller liknande? Måste de inte ha speciella tillstånd för det? /Martin

Hej!

Detta regleras i 28 kap. rättegångsbalken. Enligt 11 § får kroppsvisitation ske om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Kroppsvisitation får då göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.

Enligt andra stycket får kroppsvisitation även ske på annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet, ”om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller att det annars är av betydelse för utredningen om brottet”.

Tredje och sista stycket klargör vidare att kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig ”samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig”. Här kan det alltså vara fråga om langning av alkohol, varpå fängelse kan följa. En kroppsvisitation får dock endast genomföras om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte, vilket är upp till den enskilde polismannen att avgöra, 28 kap. 3a § rättegångsbalken.

Richard Langéen • 25 sep-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *