Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Ta del av uppgifter i Säpo-register?

Jag misstänker att jag finns med i Säpos register. Får jag ta del av dessa uppgifter och om jag skulle få avslag på en sådan begäran, vad kan jag då göra? /Stefan

Hej!

Intressant fråga. Enligt 5 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som rör SÄPO:s verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller förebygga terrorism, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

I förarbetena till bestämmelsen framhåller regeringen (prop. 1997/98:97 s. 68) att även uppgifter huruvida någon förekommer i SÄPO:s register bör kunna sekretessbeläggas med stöd av 5 kap. 1 § sekretesslagen och skriver ”Underrättelseverksamhetens natur är sådan att det endast i speciella fall torde kunna komma i fråga att lämna ut uppgifter. Föreligger inte ett sådant fall utgår regeringen från att även en uppgift att en person inte är registrerad sekretessbeläggs med stöd av 5 kap. 1 § sekretesslagen”.

Ett avslag från SÄPO kan dock överklagas till kammarrätten och efter prövningstillstånd drivas vidare till Regeringsrätten. Det finns ett väldigt intressant rättsfall på detta, RÅ 2000 ref. 15, som gick ända till Regeringsrätten. Där skriver man bland annat:

En person med anknytning till brottslig verksamhet kan ha ett starkt intresse av att veta om polisen har uppgifter om honom eller henne. I ett sådant fall skulle det kunna vara till stor skada för en utredning om det röjdes för vederbörande person såväl att han eller hon är föremå1 för polisens intresse som att han eller hon inte är det. Det är därför viktigt att det av ett beslut på en förfrågan om att få ut uppgifter ur registret inte behöver framgå om en person förekommer i registret eller inte. Underrättelseverksamhetens natur är sådan att det endast i speciella fall torde kunna komma i fråga att lämna ut uppgifter.

Richard Langéen • 24 sep-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *