Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Gäller lagen om burskap?

Gäller tredje kapitlet i handelsbalken idag? /Sebastian

Hej!

Tredje kapitlet handelsbalken handlar om burskap, ett gammalt begrepp för borgarrättigheten, alltså det att vara borgare. Burskap hade den som blivit borgare i en viss stad, vilket innebar lagstadgade rättigheter att bedriva näringsverksamhet, hantverk eller handel. Burskapet hörde samman med skråväsendet och statens reglering av näringsidkandet. Även om burskapet till stor del har förlorat sin praktiska betydelse lever det fortfarande kvar i form av t.ex. stiftelser och förmåner. Mellan 1967-2008 var Norrköping den enda kommun som tillämpade handelsbalksbestämmelserna om burskap. Enligt ett beslut från Kammarrätten i Jönköping den 1 april 2008 är burskapsbestämmelserna i handelsbalken tillämpliga för en kommun som inte antagit något burskapsreglemente. Kammarrätten menar att burskap enligt handelsbalken är en civil rättighet i enlighet med Europakonventionen. Göran Lysén, professor emeritus i folkrätt, skriver i ett yttrande från januari 2009 att ”[b]estämmelserna om burskap har inte upphävts eller blivit obsoleta eller på annat sätt kommit ur bruk” samt att ”[l]agen gäller alltså för alla och envar”. Beslut om burskap ska även prövas i sak.

Richard Langéen • 18 sep-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *