Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Sälja fastighet utan makes samtycke?

Jag är gift och äger en fastighet vid sidan av giftermålet. Kan jag sälja denna fastighet utan något samtycke från min make? /AB

Hej!

Det beror på vad du menar med ”vid sidan av giftermålet”. Det som spelar roll är om fastigheten utgör giftorättsgods eller enskild egendom och om det rör sig om en gemensam bostad.

Giftorättsgods innebär att din make har rätt till hälften av fastighetens värde vid en framtida bodelning. För att fastigheten inte skall utgöra giftorättsgods måste den vara enskild egendom. Av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken följer att enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda samt egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid olika typer av försäkringar.

Av 7 kap 5 § 1 st 1 p äktenskapsbalken framgår vidare att en make inte utan den andra makens samtycke får avhända sig, alltså sälja, fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Detta gäller dock inte om fastigheten utgör enskild egendom enligt ovan, 7 kap 5 § 1 st. Enligt 7 kap. 5 § st 3 äktenskapsbalken får en make inte heller utan den andra makens samtycke sälja fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods.

Man kan alltså säga att det avgörande är om fastigheten är enskild egendom eller giftorättsgods.

Richard Langéen • 15 sep-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *