Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Förmildrande vara full vid brott?

Min fråga är om det kan anses förmildrande av domstolen om man varit påverkad av alkohol när man begått ett brott, vilket som? /Johan

Hej!

29 kap. 3 § brottsbalken räknar upp flera förmildrande omständigheter vid straffmätningen, t.ex. om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende. Dock inget om alkoholpåverkan. Istället får man titta på själva skuldfrågan. Enligt 1 kap. 2 § 2 st. brottsbalken skall en gärning ”anses som brott endast då den begås uppsåtligen”. Nästa stycke talar om att brott som begåtts under ”självförvållat rus” inte skall föranleda att gärningen inte anses som brott. Har du druckit alkohol eller tagit droger är det alltså ingen idé att åberopa detta för att undslippa straff. Men lagen talar som sagt om ”självförvållat rus”. Har du t.ex. blivit drogad av någon annan kan du alltså undgå straffansvar, eftersom brottet kanske inte begåtts uppsåtligen.

Richard Langéen • 6 jun-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *