Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Överklaga beslut om bygglov?

En av våra grannar tänker söka bygglov för att bygga en mindre form av industrianläggning precis intill vår tomt. Det finns en ”detaljplan” för området men vi har inte tittat närmare på den. Finns det något vi kan göra för att hindra honom från att få bygglov? /F

Hej!

Ja, det finns det. Bygglov lämnas av byggnadsnämnden och regleras av 8 kap. plan- och bygglagen (1987:10). Innan bygglov lämnas skall byggnadsnämnden ge kända sakägare och boende som berörs tillfälle att yttra sig över ansökningen. Om beslutet går någon part emot, skall denne även underrättas om hur han kan överklaga det. Detta framgår av 22 § samt 28 §.

Enligt 13 kap. 2 § så skall ett överklagande lämnas hos länsstyrelsen. Beslut som redan är avgjorda genom detaljplan går dock inte att överklaga, därför borde ni kontrollera vad detaljplanen för ert område säger.

Bestämmelser om överklagande finns i 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Enligt 22 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas ”av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas”. Enligt 23 § måste överklagandet lämnas inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Richard Langéen • 19 apr-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *